نمونه ای از یک بند گزارش حسابرسی در مورد قیمت تمام شده :
"شرکت فاقد سیستم مدون و مناسب قیمت تمام شده محصولات می باشد.در نتیجه،در خصوص قیمت تمام شده کالای ساخته شده شرکت در پایان سال ××13 که معادل ××× میلیون ریال
می باشد و در یادداشت ×
 
با عنوان موجودی مواد و کالا منعکس شده است نمی توان اظهارنظر نمود.همچنین در خصوص قیمت تمام شده کالای فروش رفته به مبلغ ××× میلیون ریال نیز
نمی توان اظهارنظری نمود".
رسیدگی به دفاتر از سوی ممیز مالیاتی ارتباطی به حسابرس ندارد ولیکن حسابرسان نیز برای رسیدن به اهداف خود دفاتر قانونی را بررسی می کنند.
شرکت نیازی به ارائه گزارش حسابرسی به دارایی نمی باشد،مگر اینکه مورد خاصی باشد،در ضمن حسابرسان صورتهای مالی را تایید نمی کنند،بلکه در مورد صورتهای مالی اظهارنظر می کنند.
حسابرسان با کنترل قیمت تمام شده از طریق اعمال روشهای رسیدگی،نسبت به صحیح بودن آن خود را متقاعد می کنند و از انجاییکه قیمت تمام شده یکی از اجزای صورتهای مالی می باشد،
در نتیجه در مورد آن نیز اظهارنظر خواهند نمود