نمونه ای ازموارد نامه مدیریت در رابطه با داراییهای ثابت مشهود

 از دارائیهای ثابت شرکت جهت انطباق موجودی عینی با اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت بازدید بعمل نمی آید .

آیین نامه مدونی در خصوص نحوه نگهداری ، تحویل و تحول و حفاظت از دارائیهای شرکت تدوین نگردیده ، ضمن آنکه شرح وظایف افرادی که بعنوان جمعدار اموال تعیین گردیده اند بصورت مدونی مشخص نشده است . با توجه به استفاده از سیستم مکانیزه اموال و لزوم انعکاس کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای شرکت در سیستم مزبور به نظر می رسد وظایف جمعداران می بایست از طریق کارکنان واحد حسابداری اموال انجام گیرد .

تا تاریخ تنظیم این گزارش در هیچ مقطع زمانی مطابقت فیزیکی داراییهای شرکت با سوابق دفتری آنها انجام نشده است . مضافاً در این ارتباط نیز دستورالعمل مدونی تهیه نگردیده است

نقل و انتقال داراییها و از رده خارج کردن اقلام اسقاطی فاقد هرگونه آیین نامه مدون بوده و این امور بدون استفاده از فرمهای مناسب انجام می گیرد .

هر چند در سیستم مکانیزه اموال ، محل استقرار دارائیها بعضاً درج شده است لیکن بدلیل به روز نکردن اطلاعات مربوط به محل استقرار ، عملاً محل استقرار واقعی دارایی با موارد مندرج در کارت مربوطه عمدتاً مطابقت ندارند .

شرکت مورد رسیدگی فاقد دستورالعمل مدونی در خصوص نحوه تحویل وسایط نقلیه به پرسنل شرکت و سازمانها می باشد .