X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نمونه ای ازموارد نامه مدیریت در رابطه با داراییهای ثابت مشهود

 از دارائیهای ثابت شرکت جهت انطباق موجودی عینی با اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت بازدید بعمل نمی آید .

آیین نامه مدونی در خصوص نحوه نگهداری ، تحویل و تحول و حفاظت از دارائیهای شرکت تدوین نگردیده ، ضمن آنکه شرح وظایف افرادی که بعنوان جمعدار اموال تعیین گردیده اند بصورت مدونی مشخص نشده است . با توجه به استفاده از سیستم مکانیزه اموال و لزوم انعکاس کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای شرکت در سیستم مزبور به نظر می رسد وظایف جمعداران می بایست از طریق کارکنان واحد حسابداری اموال انجام گیرد .

تا تاریخ تنظیم این گزارش در هیچ مقطع زمانی مطابقت فیزیکی داراییهای شرکت با سوابق دفتری آنها انجام نشده است . مضافاً در این ارتباط نیز دستورالعمل مدونی تهیه نگردیده است

نقل و انتقال داراییها و از رده خارج کردن اقلام اسقاطی فاقد هرگونه آیین نامه مدون بوده و این امور بدون استفاده از فرمهای مناسب انجام می گیرد .

هر چند در سیستم مکانیزه اموال ، محل استقرار دارائیها بعضاً درج شده است لیکن بدلیل به روز نکردن اطلاعات مربوط به محل استقرار ، عملاً محل استقرار واقعی دارایی با موارد مندرج در کارت مربوطه عمدتاً مطابقت ندارند .

شرکت مورد رسیدگی فاقد دستورالعمل مدونی در خصوص نحوه تحویل وسایط نقلیه به پرسنل شرکت و سازمانها می باشد .