فرم تاییدیه مدیران جهت حسابرسی مالیاتی

قابل توجه موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی - فرم نمونه تاییدیه مدیران – حسابرسی مالیاتی

با سلام، فرم نمونه تاییدیه مدیران قابل استفاده در حسابرسی مالیاتی جهت بهره­برداری به اطلاع اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران می­رسد.

                                                                                                           محمد حجی

                                                                                                      عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

(نمونه تاییدیه مدیران)

(در ارتباط با حسابرسی مالیاتی)  

این تاییدیه در سربرگ واحد مورد رسیدگی تایپ شود  

و به امضای اعضای هیئت مدیره برسد

به: (‌موسسه حسابرسی......./ جناب آقای ..........)                                  

                                 شماره:

موضوع: تاییدیه مدیران                                                                                

                                 تاریخ:

اینجانبان ضمن قبول مسئولیت ارائه صحیح اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن، برای سال مالی منتهی به ...............، اطلاعات و مندرجات زیر را که در ارتباط با حسابرسی مالیاتی سال فوق الذکر در اختیار آن (‌موسسه/جناب آقای.........) قرار گرفته است، در حد اطلاع و اعتقاد خود تایید می­کنیم.

1- اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن به اداره امور مالیاتی تحویل و طی شماره ..................مورخ .................در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت شده است/ طی فیش رسیده    شماره ...................مورخ ..............به اداره پست تحویل شده است. (‌چنانچه شرکت بر اساس تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ارائه اظهارنامه اصلاحی اقدام نموده است این موضوع با ذکر شماره و تاریخ درج در دفتر اداره امور مالیاتی به نحو مقتضی تصریح شود).

2- اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن که به حسابرسان ارائه گردیده است، مطابق اظهارنامه، ترازنامه، صورت سود و زیان و جداول مربوط می باشد که در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی ارائه شده است.

3- شعب و نمایندگی­های شرکت و نحوه نگهداری حساب های آنها به شرح زیر است:

نام شعبه/ نمایندگی                             آدرس                             نحوه نگهداری حسابها


 

یا

شرکت طی سال مالی منتهی به ............ فاقد شعبه یا نمایندگی بوده است.

4- الف) دفاتر نانویس که طی سه سال اخیر از اداره ثبت شرکتها اخذ گردیده به شرح زیر است:

دفتر روزنامه پلمب شده به شماره

تاریخ

محل ثبت

تعداد

جلد

دفتر کل پلمب شده به شماره

تاریخ

محل ثبت

تعداد

جلد

یا

شرکت طی سه سال اخیر فاقد دفاتر (روزنامه و کل) نانویس ثبت شده در اداره ثبت شرکتها است.

ب) فهرست دفاتر اخذ شده از اداره ثبت شرکتها برای سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است:  

دفتر روزنامه پلمب شده شماره

تاریخ

محل ثبت

تعداد

جلد

دفتر کل پلمب شده شماره

تاریخ

محل ثبت

تعداد

جلد

5- طی سال مالی منتهی به .............دفاتر شرکت مورد بازدید هیئت موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار نگرفته است.

یا

طی سال مورد گزارش دفاتر شرکت در اجرای مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مورد رسیدگی قرار گرفته و اطلاعات و مدارک مربوط به نتیجه رسیدگی به حسابرسان ارائه شده است.  

6- کلیه واردات و صادرات که با کارت بازرگانی و به نام شرکت صورت گرفته به شرح زیر (‌به شرح پیوست) است که در اختیار حسابرسان قرار گرفته و تماماً در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است:  

یا

طی سال مالی منتهی به ...............، هیچ گونه واردات و صادرات با کارت بازرگانی و به نام شرکت انجام نشده است.

7- طی سال مورد گزارش خلاصه اطلاعات معاملات انجام شده فصلی منطبق با دفاتر شرکت در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ارائه شده است.

یا

به استثنای موارد زیر، طی سال مورد گزارش خلاصه معاملات فصلی در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ارائه شده است.

8- الف- به استثنای موارد زیر، کلیه مقررات قانونی مربوط به مالیاتهای تکلیفی( شامل مالیات حقوق، اجاره، موارد موضوع تبصره 2 ماده 103، مواد 104 و 107 قانون مالیاتهای مستقیم) در خصوص کسر و پرداخت به موقع آنها به اداره امور مالیاتی رعایت شده است.  

ب- کلیه قراردادهای پیمانکاری منعقده طی سال مورد گزارش در موعد مقرر، به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است.

پ- لیست حقوق کارکنان و تغییرات آنها طی سال مورد گزارش در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است.

9- آئین نامه­ها و دستورالعمل­های سیستم مکانیزه و نحوه کار با نرم افزارهای مالی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گرفته و خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی، هر سه ماه یکبار در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است.

(توضیح: این بند در مواردی درج می­شود که واحد مورد رسیدگی از سیستم مکانیزه استفاده نموده و رویدادهای مالی به ریز اسناد حسابداری در دفاتر قانونی ثبت نمی­گردد.)